АКТУАЛНО

П О К А Н А
за свикване на Общо събрание

Националният управителен съвет на сдружение с нестопанска цел „Научно технически съюз по машиностроене” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на съюза на 20.05.2016 г. от 13.00 часа в зала № 3 на Дома на техниката, София, ул. „Г.С.Раковски” № 108 при следния дневен ред: 1. Отчет за работата на НУС на НТС по машиностроене през мандата и насоки за бъдещата работа 2. Отчет за работата на Контролния съвет 3. Приемане на бюджет на НТСМ за 2016 година 4. Избор на нов Национален управителен съвет и нов Контролен съвет на НТС по машиностроене. При липса на кворум в началния час на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ заседанието на Общото събрание ще се проведе един час по-късно от обявения начален час, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY 2016”
14-17.03.2016, winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
16–19.03.2016 BOROVETS, BULGARIA

 

XXIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
FOUNDRY 2016
13-15 APRIL 2016 - PLEVEN

IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
01-03 june 2016 - VELIKO TARNOVO

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
INNOVATION IN INGENEERING
20-22.JUNE 2016 VARNA

IV INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS
AGRICULTURAL MACHINERY
22 - 25 JUNE 2016 - VARNA

XXIII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE
trans&MOTAUTO
29.06-02.07.2016 BURGAS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATERS
31-08-03.09.2016 BURGAS

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
12-14 SEPTEMBER 2016 - VARNA

XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
14-17.09.2016 VARNA, BULGARIA
INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE AUTOMATIZATION IN INDUSTRY 4.0
26-29.10.2016 SOFIA

X JUBILEE CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
TECHNICAL SCIENCE AND INDUSTRIAL MANAGEMENT
9-11 NOVEMBER
2016 SOFIA

 

Сътрудничество с КОТРА – Търговска секция на Посолството на Република Корея в България